Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Τα Νέα μας » Συμμετοχή του Παρατηρητηρίου στη διαδικασία έκδοσης των νέων περιβαλλοντικών όρων του Νεωρίου

Συμμετοχή του Παρατηρητηρίου στη διαδικασία έκδοσης των νέων περιβαλλοντικών όρων του Νεωρίου

Video image source of the Antwerp shipyard “EDR Antwerp Shipyard – Southern Quokka”
Πηγή εικόνας βίντεο του ναυπηγείου της Αμβέρσας «EDR Antwerp Shipyard - Southern Quokka»
Πηγή εικόνας βίντεο του ναυπηγείου της Αμβέρσας «EDR Antwerp Shipyard – Southern Quokka»
https://www.youtube.com/watch?v=Qg2qnYpJfFs
Πηγή εικόνας ΠΠΠΣ: Ερμούπολη 09.01.2024
Πηγή εικόνας ΠΠΠΣ: Ερμούπολη 09.01.2024

Με προηγούμενη ανακοίνωσή μας κάναμε γνωστό ότι το Παρατηρητήριο Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου, επιδιώκοντας την εκπλήρωση των καταστατικών του σκοπών, προτίθεται να συμμετάσχει ενεργά στη σχετική διαβούλευση – διαδικασία για την έκδοση των νέων περιβαλλοντικών όρων του Νεωρίου. Στο πλαίσιο αυτό αποστείλαμε σχετικό έγγραφο προς τις εμπλεκόμενες αρμόδιες Αρχές. Λεπτομέρειες σχετικά με το έγγραφο αυτό.

Από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος λάβαμε σχετική απάντηση – ενημέρωση (στις 02.01.2024), σύμφωνα με την οποία:

 • στις 31.10.2023 υποβλήθηκε στην υπηρεσία αυτή μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση και ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων του ναυπηγείου της εταιρείας “ONEX NEORION SHIPYARDS Α.Ε.” και η εν λόγω μελέτη βρίσκεται στη φάση ελέγχου πληρότητας.
 • δεν προβλέπεται διαδικασία δημοσιοποίησης της μελέτης περιβάλλοντος για την τροποποίηση / ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων και συμμετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων μέσω της διαβούλευσης εκτός εάν κριθεί ότι λόγω των αιτούμενων διαφοροποιήσεων επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της δραστηριότητας, οπότε θα απαιτηθεί η υποβολή νέας ΜΠΕ…

Το πλήρες έγγραφο της ΔΙ.Π.Α. μπορείτε να το δείτε εδώ.

Η εξέλιξη αυτή δεν αναιρεί την πρόθεσή μας για τη συμμετοχή του συλλόγου μας στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων που επηρεάζουν άμεσα έννομα αγαθά και συνταγματικά μας δικαιώματα όπως αυτά της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας από τη συστηματική ρύπανση και ως εκ τούτου επανήλθαμε με νεότερο έγγραφό μας προς τις περιβαλλοντικές Αρχές ενημερώνοντας τις σχετικά.

Το νεότερο έγγραφό μας μπορείτε να το δείτε εδώ σε μορφή PDF ή παρακάτω αμέσως μετά το κείμενο της ανακοίνωσης.

Αναμένουμε από την ΔΙ.Π.Α. τον φάκελο ανανέωσης/τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων που κατέθεσε η ONEX προκειμένου να τοποθετηθούμε.

Εδώ να σημειώσουμε ότι, θα περιμέναμε την δημοσιοποίηση του φακέλου από την ίδια την ONEX, προκειμένου να ενημερωθεί η τοπική κοινωνία για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει ως απόδειξη των δημόσιων ισχυρισμών της για την προσήλωσή της στη προστασία του περιβάλλοντος και των κατοίκων της Σύρου από τα ρυπογόνα στοιχεία, καθώς και τη διενέργεια δημόσιου διαλόγου με πρωτοβουλία της. Τέτοιου είδους διάλογος με πρωτοβουλία του φορέα του έργου προβλέπεται και νομοθετικά για τη φάση του Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (που ουδέποτε έγινε για το ναυπηγείο).

Συγκεκριμένα το άρθρο 4 παρ. 5 της Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (Β 45) προβλέπει ότι:

«Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται να διενεργήσει, με πρωτοβουλία και με δαπάνες του, δημόσιο διάλογο με το κοινό και το ενδιαφερόμενο κοινό, σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου ή της δραστηριότητας και τις ενδεχόμενες κύριες επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέσο, όπως ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης, οργάνωση ημερίδων, αναρτήσεις στο διαδίκτυο ανακοινώσεων και στοιχείων που αφορούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου ή της δραστηριότητας κ.λπ. Τα πορίσματα του δημοσίου διαλόγου λαμβάνονται υπ’ όψη για τον περαιτέρω τεχνικό σχεδιασμό και για την εκπόνηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ή της δραστηριότητας. Ο κατά τα ανωτέρω δημόσιος διάλογος δεν υποκαθιστά τη διαδικασία ενημέρωσης του κοινού και δημόσιας διαβούλευσης κατά το στάδιο ελέγχου και αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενός έργου ή μιας δραστηριότητας, που διενεργούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο επόμενο άρθρο….»

Αναμένουμε…

09.01.2024

Το Διοικητικό Συμβούλιο

 


 

Ημερομηνία: 09.01.2024

Προς:

 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας – Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.)
 2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου – Διεύθυνση Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου (ως νέα «αρμόδια περιβαλλοντική αρχή» ναυπηγικών δραστηριοτήτων υποκατηγορίας Α2 σύμφωνα με το ΦΕΚ 986/Β/23.02.2023)

Κοιν:

 1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
  • Περιφερειακό Συμβούλιο
  • Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων
 2. Δήμο Σύρου Ερμούπολης
  • Δημοτικό Συμβούλιο
  • Δημοτικές παρατάξεις
 3. Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων
 4. ΕΜΔΥΔΑΣ / Τμήμα Κυκλάδων
 5. Σύλλογο Μελετητών Μηχανικών Κυκλάδων
 6. ΕΛΜΕ Α’ Κυκλάδων
 7. Ένωση Γονέων Δήμου Σύρου Ερμούπολης

Θέμα: Συμπληρωματική ενημέρωση σας για την πρόθεση συμμετοχής μας στη διαδικασία έκδοσης των νέων περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του ναυπηγείου ΝΕΩΡΙΟΥ Σύρου

Σχετικά (με ενσωματωμένους ηλεκτρονικούς συνδέσμους απαλλαγμένους από ιούς):

 1. Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ – 160 Α’) : – «Για την προστασία του περιβάλλοντος»
 2. Ο N. 4014/11 (ΦΕΚ 209 Α/21.09.2011) – «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, …….»
 3. Η Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (Β 45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α 21) σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν.4014/11 (Α 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας»
 4. Η ΚΥΑ με αριθμ. 14514/15.02.2023 (ΦΕΚ 986 Β/23.02.2023)«Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 92108/1045/Φ.15/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων………», σύμφωνα με την οποία η δραστηριότητα «Ναυπήγηση, μετασκευή, επισκευή, διάλυση και συντήρηση, πλοίων και σκαφών» για πλοία μήκους <350 μέτρων υπάγεται στην υποκατηγορία Α2 και ως εκ τούτου για την περίπτωση αυτή αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές είναι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
 5. Η ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/13 (ΦΕΚ 1450 Β/14.06.2013): «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (ιδίως το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ)
 6. Το με αρ. Πρωτ. 307/11.12.2021 έγγραφό μας«Ενημέρωση για την πρόθεση συμμετοχής μας στη διαδικασία έκδοσης των νέων περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του ναυπηγείου ΝΕΩΡΙΟΥ Σύρου & Αίτημα χορήγησης στοιχείων και εγγράφων.».
 7. Το με αρ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/133385/8923/02.01.2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – «Απάντηση σε αίτημα του Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου»

Κυρίες, κύριοι,

Με το ανωτέρω (6) σχετικό έγγραφό μας σας κάναμε γνωστό, ότι, ο σύλλογός μας επιθυμεί και προτίθεται να συμμετάσχει ενεργά στη διαβούλευση – διαδικασία για την έκδοση των νέων περιβαλλοντικών όρων (Π.Ο.) του ναυπηγείου Νεωρίου Σύρου, καταθέτοντάς σας το σύνολο των στοιχείων που έχουμε συγκεντρώσει και επεξεργαστεί τα οποία σχετίζονται με την παρελθούσα λειτουργία του ναυπηγείου καθώς και τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας επί της νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), των Τεχνικών Εκθέσεων αλλά και του νέου προτεινόμενου σχεδίου της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του ναυπηγείου.

Επίσης σας ζητήσαμε να μας χορηγήσετε το σύνολο του φακέλου που σας έχει καταθέσει ο φορέας λειτουργίας του ναυπηγείου (νέα ΜΠΕ ή Μελέτη ανανέωσης/τροποποίησης Π.Ο., Τεχνικές Εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις, σχέδιο προτεινόμενων νέων Π.Ο., κλπ) για την έκδοση της νέας Α.Ε.Π.Ο ή της τροποποίησης-ανανέωσης της υφιστάμενης προκειμένου να σας καταθέσουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις μας.

Με το ανωτέρω (7) σχετικό έγγραφό σας μας ενημερώσατε, ότι, η εταιρεία “ONEX NEORION SHIPYARDS Α.Ε.” υπέβαλε, στις 31.10.2023, στην υπηρεσία σας μελέτη περιβάλλοντος για την τροποποίηση και ανανέωση των Π.Ο. του ναυπηγείου της και ότι η εν λόγω μελέτη βρίσκεται στη φάση ελέγχου πληρότητας. Επίσης μας ενημερώσατε ότι δεν προβλέπεται διαδικασία δημοσιοποίησης της μελέτης περιβάλλοντος για την τροποποίηση / ανανέωση των Π.Ο. και συμμετοχής του κοινού στη λήψη αποφάσεων μέσω της διαβούλευσης, εκτός εάν κριθεί ότι λόγω των αιτούμενων διαφοροποιήσεων επέρχεται ουσιώδης μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της δραστηριότητας, οπότε θα απαιτηθεί η υποβολή νέας ΜΠΕ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω επιτρέψτε μας να σημειώσουμε ότι η πρόθεσή μας για παρέμβαση στη διαδικασία έκδοσης της νέας Α.Ε.Π.Ο. παραμένει ενεργή, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ενδεχομένως δεν θα υπάρξει υποχρεωτική δημόσια διαβούλευση (εκτός αν απαιτηθεί νέα ΜΠΕ).

Υποθέτουμε ότι η μη διεξαγωγή υποχρεωτικής δημόσιας διαβούλευσης (κατά την έννοια της υποχρέωσης της αρμόδιας περιβαλλοντικής Αρχής για τη διεξαγωγή της ως προαπαιτούμενο για την έκδοση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης) δεν αναιρεί το δικαίωμα μας, ως πολίτες των οποίων διακυβεύονται έννομα συμφέροντα λόγω της υποβάθμισης του περιβάλλοντος στην πόλη μας εξαιτίας της έντονης ρυπαντικής δραστηριότητας και των συνεπαγόμενων κινδύνων για την δημόσια υγεία, να απευθυνθούμε στην αρμόδια Αρχή για την περιβαλλοντική αδειοδότηση, κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, καταθέτοντας στοιχεία και παρατηρήσεις προκειμένου να ληφθούν υπόψη.

Άλλωστε, η ενημέρωση του κοινού πριν τη λήψη των αποφάσεων, η οποία προβλέπεται και για τη συγκεκριμένη περίπτωση της τροποποίησης και ανανέωσης της Α.Ε.Π.Ο. ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν θα διεξαχθεί υποχρεωτική δημόσια διαβούλευση (όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του ανωτέρω 3 σχετικού) θα αποτελούσε κενό γράμμα αν το κοινό αυτό δεν είχε καμία δυνατότητα παρέμβασης στη διαδικασία και απλά ελάμβανε σχετική ενημέρωση ως τετελεσμένο γεγονός ανεξάρτητα από το αν θίγονται ή όχι έννομα συμφέροντά του ή/και συνταγματικά δικαιώματά του.

Το άρθρο 19 παρ. 5 του Ν. 4014/11 (άρθρο 5 του Ν. 1650/86) που ορίζει ότι: «η έγκαιρη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού είναι υποχρεωτική, καθώς και η διασφάλιση της συμμετοχής του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσω της διατύπωσης γνώμης» θεωρούμε ότι είναι σαφές.

Ήδη με το (6) σχετικό έγγραφό μας θέσαμε υπόψη σας αρκετά στοιχεία και έγγραφα (σημαντικά κατά την άποψή μας) τα οποία παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη.

Έχουμε έντονη ανησυχία ότι, αρκετά από αυτά τα στοιχεία, αλλά και από όσα σκοπεύουμε να καταθέσουμε επιπλέον, να μην έχουν τεθεί υπόψη σας ούτε από τον φορέα της δραστηριότητας αλλά ούτε και από τις ελεγκτικές Αρχές. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι θα είναι χρήσιμα στην υπηρεσία σας ανεξάρτητα από την εν εξελίξει διαδικασία (π.χ., κατά την προβλεπόμενη περιοδική επανεξέταση της Α.Ε.Π.Ο. στο πλαίσιο του άρθρου 17 του ανωτέρω 5 σχετικού προκειμένου να εναρμονιστεί με τα νέα ή επικαιροποιημένα συμπεράσματα των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών που αφορούν την εγκατάσταση).

Όσο αφορά το αίτημά μας για την χορήγηση του φακέλου που υποβλήθηκε από το ναυπηγείο και το γεγονός ότι θα είναι διαθέσιμος για αποστολή προς το σύλλογό μας (με we transfer) μετά τον έλεγχο πληρότητας από την υπηρεσία σας και τυχόν συμπλήρωσή του, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τη λήψη του.

Κλείνοντας, επιτρέψτε μας να σας κοινοποιήσουμε μια σημερινή φωτογραφία που αποτυπώνει την επικρατούσα κατάσταση στο μέσον της πόλης. Τοξική σκόνη μίγματος αμμοβολής, σκουριάς, υφαλοχρωμάτων και βιολογικού φορτίου διασπείρεται προς όπου φυσάει ο άνεμος.

Πηγή εικόνας ΠΠΠΣ: Ερμούπολη 09.01.2024
Πηγή εικόνας ΠΠΠΣ: Ερμούπολη 09.01.2024

Ευχαριστούμε και πάλι για την ανταπόκρισή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο πρόεδρος
Ιάσονας-Ιωάννης Μίχος

Η γραμματέας
Χαρίκλεια Χαλαστάνη

 

Συνημμένα:

Τα με αριθμ. 6 και 7 σχετικά

Email to:

[Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε στο info@syrosenvobservatory.gr τους αριθμούς πρωτοκόλλου εισερχομένου που θα λάβει το έγγραφο αυτό από τις υπηρεσίες σας]

Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) – ΥΠΕΝ

sec.dipa@prv.ypeka.gr

v.diamanti@prv.ypeka.gr (2106417814)

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου

tm_grammateias_syr@apdaigaiou.gov.gr

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

infodesk@pnai.gov.gr

dpxs@cycl.pnai.gov.gr

m.giannakopoulou@cycl.pnai.gov.gr

g.hatzimarkos@pnai.gov.gr

gantip@cycl.pnai.gov.gr

Δήμος Σύρου Ερμούπολης

dimos@syros-ermoupolis.gr

Δημοτικές Παρατάξεις

Αναγέννησί μας anagennisimas@gmail.com

Με Σχέδιο Για Τη Σύρο 4syros@gmail.com

Λαϊκή Συσπείρωση Σύρου Ερμούπολης lasysyros@gmail.com

Σύρος Εξ Αρχής syrosexarhis@gmail.com

Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων contact@iscyclades.gr

ΕΜΔΥΔΑΣ / Τμήμα Κυκλάδων emdydas.cyc@gmail.com

Σύλλογο Μελετητών Μηχανικών Ν. Κυκλάδων symmhk@gmail.com

ΕΛΜΕ Α’ Κυκλάδων elmeakyk@gmail.com

Ένωση Γονέων Δήμου Σύρου Ερμούπολης engonsyr@gmail.com